SQL là gì, tại sao chúng ta nên học SQL để xử lý, phân tích dữ liệu